VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti UNITY!cx s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Lázní 1028/12, PSČ 14000, IČ: 28519876, DIČ: CZ28519876, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147581 (dále též jen „Prodávající“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. Prodávajícího a jakékoli jiné fyzické či právnické osoby, která je zákazníkem Prodávajícího (dále též jen „Zákazník“), vzniklé na základě či v souvislosti se Zákazníkovým nákupem zboží (zejména fanouškovských předmětů, textilu a suvenýrů) ze sortimentu Prodávajícího nabízeného v internetovém obchodě provozovaném Prodávajícím na internetových stránkách fanshop.hcocelari.cz (dále též jen „Zboží“; internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetových stránkách fanshop.hcocelari.cz dále též jen „E-shop“).
  1.2. Je-li Zákazník spotřebitelem, řídí se veškeré právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, které nejsou těmito VOP upravené, příslušnými ustanoveními v České republice aktuálně platných obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“) a
  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). Pro účely VOP se spotřebitelem rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím smlouvu nebo s ním jinak jedná (dále též jen „Spotřebitel“). Hovoří-li tyto VOP o Zákazníkovi a není-li pojem Zákazník v konkrétním případě blíže specifikován, má se tím na mysli jak zákazník, který je Spotřebitelem, (dále též jen „Zákazník – Spotřebitel“) tak Zákazník, který není Spotřebitelem.
  1.3.Není-li Zákazník Spotřebitelem, řídí se veškeré právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, které nejsou těmito VOP upravené, příslušnými ustanoveními v České republice aktuálně platných obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, s výjimkou těch, předmětem jejichž úpravy je ochrana Spotřebitele.
  1.4. Ustanovení VOP upravující práva Spotřebitele se týkají pouze Zákazníka v postavení Spotřebitele a Zákazník, který není Spotřebitelem, není v žádném případě oprávněn se takových práv domáhat.
  1.5. Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, na jejímž základě prodává Prodávající Zákazníkovi Zboží (dále jen „Smlouva“). Učiněním objednávky Zboží Zákazník stvrzuje, že se s VOP seznámil, a to v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy, že s nimi souhlasí a je jimi vázán, to vše v celém jejich rozsahu a ve znění, v jakém byly zveřejněny na webu E-shopu v okamžiku učinění objednávky Zákazníkem.
  1.6. Ustanovením odst. 1.5. VOP není dotčeno právo smluvních stran sjednat si ve Smlouvě ujednání od VOP odlišná, která mají v takovém případě přednost.
  1.7. VOP jsou vyhotoveny a Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smluvní dokumentaci archivuje Pronajímatel v elektronické podobě (ledaže je Smlouva uzavřena v jiné formě), třetím osobám je nepřístupná.
  1.8. Zákazník výslovně souhlasí s případným použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy; náklady s tím spojené (tj. na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí Zákazník sám, a to dle podmínek, které si sjednal s dodavateli předmětných služeb. Prodávající výlučně v souvislosti s použitím některého z prostředků komunikace na dálku Zákazníkovi žádné poplatky neúčtuje.
 2. NABÍDKA ZBOŽÍ
  1.V E-shopu nabízí Prodávající k prodeji Zboží tam zobrazené.
  2.2. Cena Zboží nabízeného v E-shopu je smluvní a vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných právních předpisů a veškerých souvisejících poplatků (to vše společně dále též jen „Cena“). Prodávající však upozorňuje a Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Cena nezahrnuje případné náklady spojené s balením a dodáním Zboží, které mohou být v závislosti na způsobu dodání zboží Zákazníkovi Prodávajícím dodatečně účtovány. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží jsou rovněž uvedeny na webu E-shopu.
  2.3. Nabídka Zboží a jeho Cena zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webu E-shopu; tím není dotčena možnost, aby Prodávající uzavřel Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nabídky Zboží a/nebo Ceny na webu E-shopu, a to kdykoli a zcela dle svého uvážení.
  2.4. Prodávající si ve výjimečných případech vyhrazuje právo na změnu Ceny Zboží před jeho expedicí. O této skutečnosti však bude Zákazník před expedicí Zboží informován. V případě souhlasu Zákazníka se změnou Ceny Zboží zašle Prodávající Zákazníkovi potvrzující e-mailovou zprávu s novými, aktuálně platnými, údaji. V případě, že Zákazník
  se změnou Ceny nesouhlasí, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  2.5. Prodávající na tomto místě upozorňuje, že v nabídce Prodávajícího se nachází rovněž Zboží, které může být vyrobeno či upraveno podle přání Zákazníka či pro jeho potřebu (jako např. fanouškovský dres či jiný fanouškovský předmět opatřený jménem a číslem Zákazníka, jím vybraného hráče nebo jiným jménem či číslem dle výběru
  Zákazníka; dále též jen „Personalizované zboží“) a jehož nákup se v některých případech řídí jiným režimem, než nákup ostatního Zboží (viz dále v textu těchto VOP).
  2.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné na webu E-shopu jsou nezávazné a Prodávající je dle svého uvážení oprávněn Smlouvu případně neuzavřít, a to především (i) se Zákazníkem, na jehož straně došlo v minulosti k porušení některé z povinností plynoucích pro něj ze smlouvy s Prodávajícím (vč. porušení obchodních podmínek tvořících součást takové smlouvy), zejména pak se Zákazníkem, který si nepřevzal objednané Zboží či v případě, kdy (ii) Zákazník objedná Zboží za nesprávně zveřejněnou Cenu (v důsledku chyby, omylem či z důvodu technických potíží při provozu webu E-shopu). Využije-li Prodávající v konkrétním případě svého práva Smlouvu neuzavřít, bude o tom Zákazník informován neprodleně po učinění objednávky.
 3. AKČNÍ NABÍDKY, SLEVOVÉ KUPONY A JINÉ MARKETINGOVÉ AKCE
  1. Případné akční Ceny platí pouze do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního Zboží, po dobu časově určenou nebo do oznámení Prodávajícího o ukončení příslušné akce. Slevy Zboží v akci, akční nabídky ani případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat, neuvede-li Prodávající v konkrétním případě předem písemně jinak. Prodávající si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové kupony, věrnostní slevy a podobné akční nabídky.
  3.2.Při tvorbě objednávky je Zákazníkům umožněno zadání slevového kódu poskytnutého Prodávajícím v souladu s jeho pravidly. Neuvede-li Prodávající v konkrétním případě jinak, slevový kód není možné (i) uplatňovat opakovaně, (ii) kombinovat s jinými slevami, (iii) uplatňovat na zlevněné Zboží či Zboží ve výprodeji.
  3.3. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo dojde-li z jiného důvodu k vrácení Zboží, při jehož nákupu byl využit slevový kupón, má Zákazník nárok na vrácení pouze těch peněžních prostředků, které za Zboží v daném případě skutečně uhradil. Prodávající se současně může rozhodnout, zda Zákazníkovi vystaví nový slevový kupón (a případně v jaké výši) či nikoli.
  3.4. Nevyužije-li Zákazník slevového kupónu v době jeho platnosti, není oprávněn požadovat
  po Prodávajícím jakoukoli kompenzaci.
  3.5. Na dárky poskytované Prodávajícím zdarma se nevztahuje žádná záruka a v souvislosti s nimi není možné uplatňovat jakákoliv práva z odpovědnosti za vady.
  3.6. V případě, že Zákazník využije marketingové množstevní akce pořádané Prodávajícím, v rámci které může Zákazník vedle jím zakoupeného (hlavního) Zboží získat také vedlejší Zboží za sníženou cenu či zcela zdarma (např. akce 1+1 zdarma, 2+1 zdarma, dárek zdarma při nákupu nad určitou hodnotu, dárek zdarma při nákupu určitého Zboží, 1+1 za polovinu Ceny apod.), nelze na takové vedlejší Zboží (tj. Zboží dodané zdarma či s akční slevou) uplatňovat žádná práva z odpovědnosti za vady a Prodávající na takové vedlejší Zboží neposkytuje žádnou záruku (v případě zájmu Zákazníka o dodání takového Zboží se zárukou či s právy z odpovědnosti za vady je Zákazník povinen uhradit plnou cenu takového Zboží). Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo dojde z jakéhokoli jiného důvodu k vrácení Zboží nakoupeného v rámci takové marketingové množstevní akce, je Zákazník povinen vrátit Prodávajícímu vždy jak Zboží hlavní, tak také veškeré vedlejší Zboží, které od Prodávajícího obdržel, to vše ve stavu dle odst. 10.6. těchto VOP.
 4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
  1.Nabídka Zboží zveřejněná na webu E-shopu není návrhem na uzavření jakékoli smlouvy.
  4.2. Zákazník bere na vědomí, že za návrh Smlouvy je považována objednávka Zboží učiněná Zákazníkem (dále též jen „Objednávka“).
  4.3. Objednávku činí Zákazník předně prostřednictvím E-shopu, přičemž před samotným odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněna kontrola a oprava chyb vzniklých při zadávání dat. V rámci E-shopu provádí Zákazník Objednávku, tj. vyplňuje a zasílá objednávkový formulář, (i) prostřednictvím svého uživatelského účtu na základě své
  předchozí registrace na webu E-shopu (dále též „Uživatelský účet“) a/nebo (ii) přímo, bez předchozí registrace, prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.
  4.4. Objednávku je však možné učinit také některým z následujících způsobů:
  4.4.1. telefonicky na tel. čísle +420 266 727 459
  4.4.2. prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu fanshop@hcocelari.cz
  4.4.3. poštou, zasláním Objednávky na adresu Provozovny.
  4.5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že každá jeho Objednávka je (bez ohledu na způsob, jakým je učiněna) považována za závaznou a Zákazník se učiněním Objednávky mj. zavazuje k úhradě Ceny za objednané Zboží a jeho převzetí .
  4.6. Objednává-li Zákazník Zboží jinak, než prostřednictvím E-shopu, je povinen uvést v Objednávce následující údaje:
  4.6.1v případě Zákazníka - Spotřebitele – jméno a příjmení, bydliště, e-mailovou adresu a případně též telefonní číslo;
  4.6.2. v případě Zákazníka, který není Spotřebitelem - název firmy, sídlo, IČ, případně DIČ, e-mailovou adresu a případně též telefonní či faxové číslo;
  4.6.3. název objednávaného Zboží a jeho bližší popis pro rozlišení (zejm. je-li Zboží prodáváno ve vícero variantách či velikostech);
  4.6.4. množství objednávaného Zboží;
  4.6.5. dodací adresu (liší-li se od adresy bydliště/sídla) – nebude-li tato uvedena, bude Zboží dodáno na adresu bydliště/sídla;
  4.6.6. den dodání Zboží, dohodne-li se Zákazník s Prodávajícím odlišně od těchto VOP;
  4.6.7. jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za Zákazníka jednat, případně také otisk razítka Zákazníka (umožňuje-li to forma Objednávky);
  4.6.8. jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného Zboží je oprávněn Zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec).
  4.7. Nebude-li Objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího odstavce, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků Objednávky. Objednávka se považuje za úplnou okamžikem, kdy bude Zákazníkovi doručena e-mailová zpráva Prodávajícího potvrzující úplnost Objednávky.
  4.8. Při provádění Objednávky, resp. při registraci Uživatelského účtu, je Zákazník povinen uvádět veškeré údaje správně a pravdivě. Údaje Uživatelského účtu je Zákazník povinen při jakékoli jejich změně neprodleně aktualizovat. Veškeré údaje uvedené Zákazníkem v rámci Uživatelského účtu či při a/nebo v souvislosti s prováděním Objednávky jsou Prodávajícím považovány za pravdivé, aktuální a správné.
 5. SMLOUVA
  1.Smlouvou se Prodávající mj. zavazuje odevzdat Zákazníkovi Zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a Zákazník se mj. zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Cenu.
  5.2. K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem dochází:
  5.2.1. v případě Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu, telefonicky, či prostřednictvím e-mailové zprávy okamžikem, kdy je Zákazníkovi doručena e-mailová zpráva Prodávajícího potvrzující přijetí takové Objednávky (v této emailové zprávě zašle Prodávající Zákazníkovi také kopii VOP);
  5.2.2. v případě osobní Objednávky okamžikem, kdy Prodávající písemně potvrdí Zákazníkovi přijetí takové Objednávky.
  5.3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat dodatečné potvrzení Objednávky Zákazníkem; Smlouva je v takovém případě uzavřena až okamžikem opětovného potvrzení Objednávky Zákazníkem. Nepotvrdí-li Zákazník opětovně Objednávku do 2 pracovních dnů od žádost i Prodávajícího, Prodávající Objednávku automaticky stornuje a Smlouva nebude uzavřena.
 6. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1.Přístup k Uživatelskému účtu Zákazníka je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu.
  6.2. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
  6.3. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení Uživatelského účtu Zákazníka, a to především v případě jeho nevyužívání po dobu delší 3 let či v případě porušení některé z povinností Zákazníka spojených s Uživatelským účtem či pro něj plynoucích zejména z jakékoli smlouvy uzavřené s Prodávajícím (včetně obchodních podmínek tvořících její součást).
  6.4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího či třetích osob.
  6.5. Prodávající v žádném případě neodpovídá za žádnou újmu vzniklou případně Zákazníkovi v důsledku porušení jakékoli jeho povinnosti dle tohoto čl. 6. VOP.
 7. DODACÍ PODMÍNKY
  1.Způsob dodání Zboží je z možností určených Prodávajícím volen Zákazníkem v průběhu vytváření Objednávky.
  7.2. Zákazník je povinen dodávané Zboží převzít. Zboží zakoupené v E-shopu může být Zákazníkovi dodáno některým z následujících způsobů:
  7.2.1. osobním převzetím v Provozovně; nebo
  7.2.2. na dobírku, a to prostřednictvím společnosti Geis Parcel CZ s.r.o., IČ: 63077051 (dále jen „Geis Parcel“) – tuto formu dodání je však možné využít pouze při doručování Zboží v rámci České republiky;
  7.2.3. zasláním na Zákazníkem uvedenou adresu v České republice či na Slovensku, a to prostřednictvím společnosti Geis Parcel – v takovém případě je vyžadována platba za Zboží předem;
  7.2.4. prostřednictvím služby Geis Point poskytované společností Geis Parcel, tj. doručením objednaného Zboží na výdejní místo, které si Zákazník v průběhu Objednávky zvolí - v takovém případě je vyžadována platba za Zboží předem;
  7.2.5. zasláním na Zákazníkem uvedenou adresu v zahraničí, a to prostřednictvím společnosti Česká pošta, s. p., IČ: 47114983 – v takovém případě je vyžadována platba za Zboží předem.
  7.3. Dodací lhůta se řídí předně údajem o dostupnosti Zboží uvedeným v E-shopu u konkrétního typu Zboží. Zboží, které má Prodávající skladem, je obvykle expedováno 1- 3 pracovní dny po obdržení Objednávky či platby (je-li zvolena či vyžadována platba předem), obvyklá doba dodání Zboží Zákazníkovi činí 1 – 2 pracovní dny ode dne expedice. U Zboží, které Prodávající skladem nemá se předpokládaná doba expedice a následného dodání Zboží prodlužuje o dobu uvedenou v údaji o dostupnosti Zboží. O tom, že Zboží bylo expedováno je Zákazník informován e-mailovou zprávou.
  7.4. Není-li zakoupené Zboží možné dodat v uvedené dodací lhůtě, Prodávající o této skutečnosti Zákazníka neprodleně vyrozumí, a to společně s informací o náhradním termínu dodání objednaného Zboží, případně nabídne Zákazníkovi náhradní (srovnatelné) Zboží. Zákazník je v takovém případě oprávněn náhradní termín dodání či náhradní Zboží neakceptovat a namísto toho od Smlouvy odstoupit.
  7.5. Zákazník je povinen Prodávajícího prokazatelně a včas informovat o změně místa dodání objednaného Zboží nebo kontaktní osoby. Prodávající v žádném případě neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním Zboží, bylo-li takové dodání Zboží způsobeno z důvodu nesplnění této povinnosti Zákazníka.
  7.6. V případě, že z důvodů na straně Zákazníka je nutné opakované dodání Zboží nebo dodání jiným způsobem, než který Zákazník zvolil v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit veškeré náklady spojené s takovým dodáním.
  7.7. Zvolil-li Zákazník osobní převzetí Zboží v Provozovně, bude Prodávajícím informován, jakmile bude Zboží připraveno k vyzvednutí. Při osobním převzetí je Zákazník povinen zkontrolovat přebírané Zboží a jeho úplnost a případně zjištěné nedostatky Prodávajícímu ihned oznámit. Nevyzvedne-li si Zákazník Zboží objednané k osobnímu odběru do 14 dnů ode dne, kdy bylo Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu zasláno oznámení o tom, že Zboží je připraveno k vyzvednutí a nedohodne-li se Zákazník s Prodávajícím v konkrétním případě jinak, Prodávající Objednávku Zákazníka stornuje a Smlouva se bez dalšího ruší.
  7.8. Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat stav zásilky (zejm. neporušenost obalu zásilky, počet balíků) a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nasvědčujícímu neoprávněnému vniknutí do zásilky není Zákazník povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu však Zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Bezprostředně po převzetí zásilky od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené Zboží, chybějící Zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit Prodávajícímu.
 8. PLATBA ZA ZBOŽÍ
  1. Způsob platby za Zboží je z možností určených Prodávajícím volen Zákazníkem při vytváření Objednávky. Prodávající nepožaduje od Zákazníka zálohu ani jinou obdobnou platbu, v odůvodněných případech však Prodávající požaduje platbu za Zboží předem.
  8.2.Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v případě dodání zakoupeného Zboží na místo určené Zákazníkem je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu společně s Cenou za Zboží také náklady spojené s balením a dodáním Zboží na určené místo; výše těchto nákladů je určena dle cen uvedených ke dni učinění Objednávky na webu E-shopu. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, Cenou se rozumí i náklady spojené s balením a dodáním Zboží.
  8.3. Cenu za Zboží je možné uhradit:
  8.3.1. v hotovosti či platební kartou v Provozovně při osobním převzetí Zboží; nebo
  8.3.2. v hotovosti či platební kartou na dobírku při převzetí od přepravce; nebo
  8.3.3. bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 2901098876/2010 pro Českou republiku a č. 2901458843 / 8330 pro Slovensko – zvolí-li Zákazník tento způsob platby a nebudou-li peněžní prostředky odpovídající Ceně za Zákazníkem objednané Zboží připsány na účet Prodávajícího do 7 pracovních dní ode dne učinění Objednávky, Prodávající Objednávku Zákazníka stornuje a Smlouva se bez dalšího ruší nebo
  8.3.4. bezhotovostně platební kartou přes internet (v takovém případě dochází k zúčtování dle podmínek příslušné banky a/nebo provozovatele příslušné platební karty); nebo
  8.3.5. prostřednictvím služby Paypal (v takovém případě dochází k zúčtování dle podmínek provozovatele služby Paypal) – tento způsob úhrady Ceny za Zboží lze zvolit pouze v případě, že je Zboží objednáváno do zahraničí, přičemž v případě způsobu platby dle pododst. 8.3.3, 8.3.4. či 8.3.5 VOP bude Zboží Prodávajícím expedováno až po připsání platby na jeho bankovní účet.
  8.4. Prodávající upozorňuje, že od Zákazníka, který si v minulosti nepřevzal Zboží objednané na dobírku či za objednané Zboží neuhradil Cenu , bude Prodávající při každé další Objednávce požadovat platbu předem s tím, že objednané Zboží bude expedováno č i Zákazníkovi předáno až poté, kdy budou peněžní prostředky odpovídající celé Ceně za Zboží uhrazeny Prodávajícímu (tj. po připsání na bankovní účet Prodávajícího či po zaplacení v Provozovně). Nebude-li v takovém případě Cena za objednané Zboží Zákazníkem uhrazena do 15 dní ode dne učinění Objednávky, Zákazníkova Objednávka bude Prodávajícím automaticky stornována a Smlouva se bez dalšího ruší.
  8.5. Prodávající si dále vyhrazuje právo vyžadovat po Zákazníkovi, který má vůči Prodávajícímu neuhrazené dluhy po splatnosti nebo takové dluhy v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání Zboží nebo platbu předem převodem na účet Prodávajícího. Pokud Zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si Prodávající právo dodat mu objednané Zboží až poté, co veškeré své dluhy vůči Prodávajícímu uhradí a takové jednání nemůže být považováno za prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží či porušení jakékoli jeho jiné povinnosti.
  8.6. Prodávající dále upozorňuje, že objedná-li si Zákazník Personalizované zboží , bude Prodávající vyžadovat platbu Ceny za takové Personalizované zboží předem. Výroba objednaného Personalizovaného zboží bude zahájena až poté, kdy budou peněžní prostředky odpovídající celé Ceně za Personalizované zboží uhrazeny Prodávajícímu (tj. po zaplacení v Provozovně či po připsání na bankovní účet Prodávajícího). Nebude-li Cena za objednané Personalizované zboží Zákazníkem uhrazena do 15 dní ode dne Objednávky, Prodávající Zákazníkovu Objednávku automaticky stornuje a Smlouva se bez dalšího ruší.
  8.7. V případě platby Ceny bezhotovostním převodem je Zákazník vždy povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo Objednávky. Cena se v takovém případě považuje za uhrazenou okamžikem připsání odpovídajících peněžních prostředků na účet Prodávajícího. Neuvede-li Zákazník variabilní symbol či neuvede-li jej správně, je Prodávající oprávněn pozdržet expedici Zboží až do doby, kdy bude platba Zákazníka s jistotou identifikována a takové pozdržení expedice Zboží nemůže být v žádném případě považováno za prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží či porušení jakékoli jeho jiné povinnosti.
  8.8. Daňový doklad - faktura a případné další doklady budou Zákazníkovi předány společně se Zbožím, případně zaslány po zaplacení celé Ceny za Zboží na jeho e-mailovou adresu.
  8.9. Dohodne-li se Prodávající se Zákazníkem, že Cena za Zboží bude Zákazníkem uhrazena až na základě Prodávajícím vystavené faktury, je Cena splatná do 7 dnů od dodání Zboží Zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na vystavené faktuře (dle toho, který z okamžiků je pozdější).
  8.10. Zákazník je oprávněn do data splatnosti daňový doklad - fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit Prodávajícímu), obsahuje-li daňový doklad nesprávné cenové údaje nebo chybí-li některá z jeho zákonných náležitostí. Spolu s vráceným daňovým dokladem je Zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru daňový doklad vykazuje. V případě, že je daňový doklad skutečně vystaven chybně, vystaví Prodávající Zákazníkovi nový daňový doklad. Povinnost Zákazníka zaplatit Cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původním daňovém dokladu tím není dotčena, ledaže vada daňového dokladu spočívá v nesprávně určené výši Ceny (v takovém případě počíná běžet lhůta splatnosti daňového dokladu ode dne doručení opraveného daňového dokladu Zákazníkovi).
  8.11. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením Ceny (její části) ztrácí Zákazník nárok na slevy, které mu Prodávající případně poskytl; Zákazník je současně povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  8.12. Prodávající je povinen vystavit Zákazníkovi účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin . Zákazník souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.
 9. VÝMĚNA ZBOŽÍ
  1.Prodávající nabízí Zákazníkovi v případě nesprávného výběru Zboží (např. nevhodná velikost apod.) možnost výměny zakoupeného Zboží, a to za předpokladu, že to Prodávajícímu dovolí dostupnost nově požadovaného Zboží a jeho skladové zásoby. Zakoupené Zboží však musí být vráceno Prodávajícímu zpět nepoškozené, nepoužité,
  úplné, neopotřebené, neprané a stejné velikosti, v originálním neporušeném balení, včetně všech identifikačních štítků a spolu s daňovým dokladem - fakturou.
  9.2. Vyměnit nelze Zboží, které se v průběhu jeho přepravy zpět Prodávajícímu poškodí v důsledku volby nevhodného obalu ze strany Zákazníka.
  9.3. Veškeré náklady spojené s takovou výměnou Zboží nese v plné výši Zákazník.
 10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1.Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
  10.1.1.se Zákazník ocitne v prodlení s úhradou Ceny a toto své prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 7 dní ode dne, kdy k tomu byl Prodávajícím vyzván (toto ujednání se uplatní v případě, kdy jiné ustanovení těchto VOP nespojuje
  s neprovedením platby za Zboží zrušení Smlouvy); a/nebo
  10.1.2. se Zákazník ocitne v prodlení s převzetím objednaného Zboží a toto své prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 7 dní ode dne, kdy k tomu byl Prodávajícím vyzván; a/nebo
  10.1.3. výjimečně dojde k situaci, kdy Prodávající nebude z důvodu na straně třetích osob či vyšší moci schopen dodat objednané Zboží za sjednaných podmínek; a/nebo
  10.1.4. v době od uzavření Smlouvy do expedice objednaného Zboží dojde k výrazným změnám cen dodavatele Zboží a/nebo cen přepravy Zboží a/nebo Prodávající zjistí, že Zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a Zákazník neakceptoval odpovídající změnu Smlouvy (tedy zvýšení Ceny Zboží či nákladů na přepravu).
  10.2. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s dodáním Zboží a toto své prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 15 dní ode dne, kdy k tomu byl Zákazníkem vyzván.
  10.3. Ujednáním dle odst. 10.1. a 10.2. VOP není dotčena možnost smluvních stran odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem či jiným ustanovením VOP. Zákazník, který není Spotřebitelem, však není v žádném případě oprávněn od Smlouvy odstoupit výlučně z důvodu, pro který to právní předpisy umožňují Spotřebiteli.
  10.4. Nestanoví-li zákon či VOP v konkrétním případě jinak, každé odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uveden důvod odstoupení, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této Smlouvy musí být druhé straně Smlouvy doručen, a to formou doporučené zásilky s dodejkou či prostřednictvím e-mailové zprávy. Okamžikem doručení projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně se Smlouva od počátku ruší.
  10.5. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že odstoupí-li Zákazník od Smlouvy neoprávněně (neplatně) a i přesto zašle zakoupené Zboží zpět Prodávajícímu, Prodávající zásilku obsahující vracené Zboží nepřijme, případně ji na náklady Zákazníka zašle zpět; nepodaří-li se zásilku doručit zpět Zákazníkovi, naloží Prodávající se Zbožím dle svého uvážení bez nároku Zákazníka na vrácení peněžních prostředků uhrazených případně v souvislosti s koupí tohoto Zboží Prodávajícímu.
  10.6. Využije-li Zákazník oprávněně svého práva odstoupit od Smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zakoupené Zboží nepoškozené, nepoužité, úplné, neopotřebené, pokud možno v původním obalu se všemi identifikačními štítky, neprané a stejné velikosti, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že vrátí-li Prodávajícímu Zboží nekompletní nebo prokazatelně použité či poškozené, má Prodávající vůči Zákazníkovi nárok na peněžitou náhradu za snížení hodnoty Zboží; tento nárok je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení Ceny. Prodávající tedy v takovém případě vrátí Zákazníkovi peněžní prostředky ve výši tomu odpovídající. Zákazník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že není-li vrácení Zboží možné či bude-li vrácené Zboží dále neprodejné (např. z důvodu zničení nebo rozsáhlého poškození) může pohledávka Prodávajícího na peněžitou náhradu za snížení hodnoty Zboží svou výší odpovídat až plné Ceně Zboží.
  10.7. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od smluv uvedených v § 1837 Občanského zákoníku, zejména tedy Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je koupě Personalizovaného zboží (tím však nejsou dotčena Zákazníkova práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady Personalizovaného zboží).
 11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU
  1. S výjimkou případů uvedených výše v odst. 10.7. VOP je Zákazník - Spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů (i) ode dne převzetí zakoupeného Zboží; anebo (ii) je-li předmětem Smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.
  11.2.Takové odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno ve lhůtě uvedené v předchozím odst. 11.1. VOP, a to písemně na adresu Provozovny či elektronicky na e-mailovou adresu fanshop@hcocelari.cz s tím, že lhůta pro takové odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Zákazník - Spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje bez uvedení důvodu. Pro účely tohoto odstoupení od Smlouvy může Zákazník - Spotřebitel využít formulář, který tvoří přílohu těchto VOP.
  11.3. V případě odstoupení bez uvedení důvodu je Zákazník - Spotřebitel povinen vrátit Prodávajícímu zpět zakoupené Zboží, a to na vlastní náklady a nejpozději do 14 dnů po odstoupení Zákazníka - Spotřebitele od Smlouvy (i) osobně, na adrese Provozovny, nebo (ii) zasláním na adresu Provozovny (to však doporučeně, nikoliv na dobírku). Zákazník - Spotřebitel nese náklady za vrácení Zboží, jestliže toto nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
  11.4. V případě odstoupení bez uvedení důvodu vrátí Prodávající Zákazníkovi - Spotřebiteli Cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit Zákazníkovi - Spotřebiteli Cenu dříve, než mu Zákazník - Spotřebitel Zboží předá zpět nebo prokáže, že mu Zboží odeslal. Společně s Cenou vrátí v případě odstoupení bez
  uvedení důvodu Prodávající Zákazníkovi - Spotřebiteli rovněž případně dodatečně účtované náklady na dodání Zboží, avšak zvolil-li si Zákazník - Spotřebitel jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
  11.5. Zákazník - Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, vč. jeho funkčnosti. V ostatním se přiměřeně použije odst. 10.6. VOP.
 12. PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY
  1.Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží, které se projeví jako rozpor se Smlouvou po převzetí zakoupeného Zboží, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele (v případě Zákazníka - Spotřebitele).
  12.2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za bezvadnost Zboží při jeho převzetí; za vadu se považuje i plnění jiného Zboží. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal:
  12.2.1. má zakoupené Zboží vlastnosti, které si strany ve Smlouvě ujednali, resp. vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné;
  12.2.2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
  12.2.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  12.2.4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  12.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  12.3. Ujednání dle odst. 12.2. VOP se nepoužije (i) u Zboží prodávaného za nižší Cenu na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána, (ii) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, (iii) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo (iv) vyplývá-li to z povahy Zboží.
  12.4. Práva Zákazníka vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Zákazník u Prodávajícího na adrese Provozovny (osobně či písemně) či elektronicky na e-mailové adrese fanshop@hcocelari.cz
  12.5. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá (i) vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později a/nebo (ii) vada vzniklá později, způsobil-li jí Prodávající porušením své povinnosti. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka převzetím Zboží.
  12.6. Není-li zakoupené Zboží při převzetí Zákazníkem ve shodě se Smlouvou (dále jen „Rozpor“), má Zákazník právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl Zboží do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z Ceny Zboží nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, věděl-li Zákazník o Rozporu před převzetím Zboží nebo Rozpor sám způsobil. Rozpor, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za Rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.
  12.7. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil či ji způsobila třetí osoba odlišná od Prodávajícího a bez jeho zavinění.
 13. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE
  1.Prodávající poskytuje na jím prodávané Zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem, ve kterém Zákazník Zboží převezme. Prodávající upozorňuje, že v případě vyřízení reklamace formou výměny Zboží neběží nová záruční doba.
  13.2. Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající obvykle ke každému zakoupenému Zboží doklad o zakoupení (daňový doklad - faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou potřeba pro uplatnění záruky. Na žádost Zákazníka poskytne Prodávající záruku formou záručního listu.
  13.3. Zákazník je povinen zakoupené Zboží bezodkladně po jeho převzetí prohlédnout a v případě zjištění jakýchkoli vad informovat Prodávajícího, a to jedním z následujících způsobů:
  13.3.1. osobně, na adrese Provozovny;
  13.3.2. elektronicky, zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu
  fanshop@hcocelari.cz;
  13.3.3. písemně, na adrese Provozovny; nebo
  13.3.4. telefonicky, na tel. čísle +420 606 030 372 a reklamované Zboží následně doručit zpět na adresu Provozovny, pokud možno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a jejího případného projevu, dokladem prokazujícím koupi Zboží (tj. daňovým dokladem či jeho kopií nebo záručním listem) a kontaktními údaji Zákazníka (zejm. zpáteční adresa, e-mail a/nebo tel. číslo). Stejně tak Prodávající doporučuje zvolit upřednostňovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněžních prostředků).
  13.4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Zákazníka reklamované Zboží.
  13.5. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka vnější událost. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá mj.:
  13.5.1. mechanickým poškozením Zboží,
  13.5.2. používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají (zejm. teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí) určení, povaze a charakteru Zboží,
  13.5.3. neodborným zacházením či obsluhou nebo nesprávnou péčí o Zboží,
  13.5.4. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s určením, povahou a charakterem Zboží,
  13.5.5. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
  13.6. V případě reklamace Zboží vydá Prodávající Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení je Zákazníkem požadován, a to e-mailem či osobně (reklamuje-li Zákazník Zboží osobně) bezprostředně po přijetí reklamace. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že takové písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace, s tím, že oprávněnost reklamace bude posouzena až následně, v rámci reklamačního řízení.
  13.7. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, informuje Prodávající Zákazníka na jím uvedenou e-mailovou adresu či prostřednictvím jiného, Zákazníkem k tomu určeného, kontaktního údaje.
  13.8. Reklamaci vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění (ledaže se Prodávající se Zákazníkem dohodnou jinak). Následně vydá Prodávající Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Zákazník je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace (prodloužení lhůty k vyřízení reklamace působené neposkytnutím potřebné součinnosti ze strany Zákazníka nemůže být považováno za prodlení Prodávajícího či porušení jakékoli jeho jiné povinnosti).
  13.9. V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu nejnižších nákladů nutných pro uplatnění reklamace (zejm. základní poštovné); Prodávající nehradí náklady na expresní přepravu a obdobné služby, jejichž využití není pro reklamaci nezbytně nutné. O proplacení nákladů je Zákazník povinen požádat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce záruční doby.
  13.10. V případě neoprávněné reklamace nemá Zákazník nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s reklamací.
 14. OSTATNÍ USTANOVENÍ
  1.Vlastnické právo k zakoupenému Zboží nabývá Zákazník okamžikem zaplacení Ceny za Zboží.
  14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce (adresa ústředního inspektorátu: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: www.coi.cz). Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
  14.3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.
  14.4. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní E-shopu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků, a který je v souladu s jeho určením.
  14.5. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi - Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  14.6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní E-shopu nebo v důsledku užití webu E-shopu v rozporu s jeho určením.
  14.7. Zákazník - Spotřebitel výslovně souhlasí se sdělením údajů dle § 1811 odst. 1 Občanského zákoníku a údajů dle § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku formou zveřejnění na webu Eshopu, jakož i formou jejich zahrnutí do těchto VOP, které je možné uchovat a opakovaně zobrazovat a takové sdělení těchto údajů považuje za dostatečné.
  14.8. Prodávající je oprávněn jednostranně započítávat veškeré své pohledávky za Zákazníkem vůči pohledávkám Zákazníka za Prodávajícím.
  14.9. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jedná-li vůči Prodávajícímu namísto Zákazníka jeho zástupce, zaměstnanec či jiná jím pověřená osoba, je Zákazník z takového jednání vůči Prodávajícímu zavázán, jako by jej učinil osobně, a to v plném rozsahu.
  14.10. Informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího jsou k dispozici na fanshop.hcocelari.cz.
  14.11. Kontaktní údaje Prodávajícího – adresa pro doručování písemností: Fanshop HC Oceláři Třinec, Werk Arena, Frýdecká 850, Třinec 739 61; elektronická adresa: fanshop@hcocelari.cz , tel.: +420 606 030 372.
 15. ŘEŠENÍ SPORŮ
  1.Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků - Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy fanshop@hcocelari.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodávající na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v jeho stížnosti. Se stížností se lze obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).
  15.2. Pokud vztah Smlouvou založený a/nebo s ní související obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, sjednávají strany, že takový vztah se v plném rozsahu řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit dohodou stran. Pro rozhodování o všech sporech ze Smlouvy (včetně těchto VOP) či s ní souvisejících si Prodávající a Zákazník výslovně volí jako věcně i místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 7.
  15.3. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1.Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se neplatným či neúčinným v budoucnu stane, zavazují se strany Smlouvy řídit se takovým ustanovením, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce podobá. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení VOP se nedotýká platnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky Smlouvy, resp. VOP musí být učiněny v písemné či elektronické formě.
  16.2. Není-li stanoveno jinak či nedohodnou-li se smluvní strany jinak, veškerá korespondence související s nákupem Zákazníka v E-shopu, resp. se Smlouvou bude činěna prostřednictvím e-mailových zpráv či písemně. Přípustnou formou doručování písemné korespondence je osobní předání oproti podpisu nebo doručení poštou formou doporučené zásilky na adresu Provozovny či na adresu Zákazníka jím uvedenou. Za doručení písemné korespondence se pro účely Smlouvy považuje též případ, kdy adresát odmítne osobní předání nebo doručení poštou nebo není-li písemná korespondence, jež byla uložena na poště jako nedoručená, vyzvednuta adresátem do 10 dnů od takového uložení, přičemž za doručení se považuje 11. den od uložení. V případě elektronické korespondence se za doručení považuje okamžik přijetí elektronické korespondence na server příchozí pošty, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
  16.3. Nedílnou součást těchto VOP tvoří příloha – vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
  16.4. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 12.9.2018. VOP jsou Zákazníkovi k dispozici na webu E-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo VOP měnit podle svých potřeb v souladu s obchodní strategií a aktuálním stavem na trhu, přičemž nové znění VOP zveřejní Prodávající vždy na svých internetových stránkách a toto je platné ode dne jejich zveřejní. Změnou znění VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti jejich předchozího znění.

Příloha:
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát: UNITY!cx s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Lázní 1028/12, PSČ 14000, doručovací adresa:
Oficiální Fanshop HC Oceláři Třinec, Frýdecká 850, Třinec 739 61, e-mailová adresa fanshop@hcocelari.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto
zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

 

 

SLEDUJTE NÁS: