Základní informace o zpracování osobních údajů při přihlášení k odběru newsletteru

Přihlásíte-li se na této internetové stránce k odběru elektronických obchodních sdělení (dále jen „Newsletter“), bude provozovatel tohoto webu, tj. společnost UNITY!cx s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Lázní 1028/12, PSČ 14000, IČ: 28519876, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147581 (dále též jen „Společnost“) v této souvislosti provádět následující zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tedy obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (dále též jen „Nařízení GDPR“):

Zpracovávané osobní údaje

 • e-mailová adresa

Poskytnutí e-mailové adresy není zákonným a ani smluvním požadavkem, Společnost se ji však potřebuje dozvědět, aby Vám mohla Newslettery zasílat a bez jejího poskytnutí tedy není možné se k odběru Newsletteru přihlásit.

Správce osobních údajů

 • Společnost

Zpracovatel osobních údajů

Zpracování Vaší e-mailové adresy za účelem zasílání Newsletterů provádí především Společnost. Některé operace v rámci tohoto zpracování však může pro Společnost provádět i (i) osoba poskytující Společnosti služby spočívající v tvorbě a správě webu (tou je aktuálně společnost eSports.cz, s.r.o., IČ: 26340933, se sídlem Plzeň, Jeřabinová 836/30, okres Plzeň-město, PSČ 32600; dále též jen „Správce webu“) či případně (ii) další poskytovatelé zpracovatelských služeb či technologií (dále též jen „Poskytovatelé“). O bližší informace ohledně Poskytovatelů aktuálně případně využívaných Společností lze požádat na e-mailové adrese gdpr@unitycx.cz.

Účel zpracování

 • zasílání Newsletterů (tj. elektronických obchodních sdělení Společnosti)

Právní základ pro zpracování

 • Váš souhlas (viz čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR)

Doba zpracování

 • 5 let ode dne vaší poslední aktivity (otevření Newsletterů), nenastane-li dříve jiný důvod pro ukončení zpracování (např. se z odběru Newsletterů odhlásíte, odvoláte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání Newsletterů, vznesete námitku apod.)

Po uplynutí této doby zpracování Společnost Vaši e-mailovou adresu vymaže, nebude-li mít jiný důvod (právní základ) pro její další zpracování.

Příjemci osobních údajů

S výjimkou vlastních zaměstnanců, Správce Webu a případně využívaných Poskytovatelů nezpřístupňuje Společnost Vaši e-mailovou adresu získanou výlučně v souvislosti s přihlášením k odběru Newsletterů žádné třetí osobě.

Vezměte prosím na vědomí, že dle Nařízení GDPR máte mimo jiné právo:

 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním);
 • požadovat přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 Nařízení GDPR;
 • požadovat opravu osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení GDPR;
 • požadovat výmaz osobních údajů ve smyslu čl. 17 Nařízení GDPR;
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení GDPR;
 • na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení GDPR;
 • podat stížnost k dozorovému úřadu (pro ČR: Úřad pro ochranu osobních údajů - https://www.uoou.cz/) či se obrátit na soud.

Současně si Vás dovolujeme upozornit na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR, tj. v tomto případě PRÁVO VZNÉST KDYKOLI NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ E-MAILOVÉ ADRESY ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ.

Stejně tak jste oprávněn/a kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zasíláním Newsletterů, a to buď zasláním e-mailové zprávy na adresu gdpr@unitycx.cz či prostřednictvím odkazu určeného k odhlášení z odběru Newsletterů a nacházejícího se v každém Newsletteru.

Společnost rovněž upozorňuje, že tento web používá cookies a podobné technologie, více informací k tomuto lze nalézt zde.

Uplatnit vůči Společnosti jakákoli práva či vznášet jakékoli dotazy či žádosti ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů lze zejména elektronicky na e-mailové adrese gdpr@unitycx.cz či případně písemně na adrese sídla Společnosti.

Tyto informace jsou účinné od 9. června 2018 a Společnost si vyhrazuje právo na jejich aktualizaci či změnu.

PŘEJETE-LI SI UDĚLIT SPOLEČNOSTI SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM VAŠÍ E-MAILOVÉ ADRESY ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ TAK, JAK JE UVEDENO VÝŠE, KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO „ODEBÍRAT“.

za UNITY!cx s.r.o.

Andrea Kreislová

jednatelka


  

SLEDUJTE NÁS: